Skip to content

Home Page

Live Fear Free Live Fear Free Live Fear Free Live Fear Free Live Fear Free Live Fear Free Live Fear Free

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, neu drais rhywiol, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnoch.

Sut mae cael cymorth
  • Mae angen mwy na dymuno i bethau wella
  • Ein hymgyrchoedd blaenorol
Mae angen mwy na dymuno i bethau wella

Mae angen mwy na dymuno i bethau wella

Os ydych yn meddwl eich bod yn adnabod rhywun sy'n dioddef cam-drin domestig, neu os ydych chi'n ddioddefwr eich hunan, ffoniwch y llinell gymorth gyfrinachol 24-awr am ddim ar 0808 80 10 800

Mae angen mwy na dymuno i bethau wella

Dydy pobl ddim yn sylwi ar arwyddion cam-drin domestig am fisoedd, hyd yn oed blynyddoedd yn aml a dydy’r hyn mae dioddefwyr yn ei weld ddim yr un peth ag y mae ffrindiau a pherthnasau pryderus yn ei weld.

Dydy’r arwyddion ddim yn hawdd i’w gweld bob tro gan y gall y cam-drin waethygu’n raddol gydag amser. Gwyliwch y fideo, i weld a yw’r teulu yma’n edrych yn gyfarwydd i chi.

Ein hymgyrchoedd blaenorol

Ein hymgyrchoedd blaenorol

Cymru – yn sefyll yn gadarn

Cymru – yn sefyll yn gadarn

Nid ydym yn fodlon goddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru. Rhaid i gymdeithas gyfan wneud safiad, er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n cyflawni gweithredoedd o’r fath yn gwybod y bydd eu hymddygiad yn cael ei herio, ac i’r rhai sy’n dioddef camdriniaeth a thrais gael mynediad at y cymorth a’r gefnogaeth angenrheidiol.

Gweld yr ymgyrch hon

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Gall cam-drin rhywiol a ddigwyddodd yn y gorffennol achosi loes yn y presennol: yn eich bywyd, eich gwaith a’ch perthynas â phobl. Gallai fod wedi digwydd ddoe, pum mlynedd yn ôl, neu ddeugain mlynedd yn ôl: gall y teimladau barhau.

Gweld yr ymgyrch hon

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Nid trais ydyw o reidrwydd. Rheoli bywyd rhywun - beth i'w fwyta, beth i'w wisgo, â phwy i siarad, lle i fynd - yw cam-drin.

Gweld yr ymgyrch hon

Ydych chi’n meddwl eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar eich stryd?

Ydych chi’n meddwl eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar eich stryd?

Rhoddwyd gwybod i’r heddlu am fwy na 47,000 o achosion o gam-drin domestig yng Nghymru y llynedd, er y credir bod nifer gwirioneddol o ddioddefwyr yn llawer uwch.

Gweld yr ymgyrch hon

Ble mae’r Llinell?

Ble mae’r Llinell?

Mae'r llinell rhwng bod yn bartner gofalgar ac yn bartner sy'n rheoli yn un denau. Mae'n gallu bod yn anodd gwybod ble mae'r llinell, a hyd yn oed yn anos gwybod beth yw'r peth iawn i wneud pan fyddwch yn gweld rhywun yn croesi'r llinell. #blemaerllinell

Gweld yr ymgyrch hon

Dynion sy’n dioddef cam-drin

Dynion sy’n dioddef cam-drin

Er bod llawer iawn mwy o fenywod yn dioddef cam-drin domestig, gall dynion fod yn ddioddefwyr cam-drin hefyd. Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu dynion yw dod o hyd i’r dewrder i siarad am y cam-drin.

Gweld yr ymgyrch hon

Wyt ti’n gweld yr un peth â ni?

Wyt ti’n gweld yr un peth â ni?

Roedd yr ymgyrch hon yn canolbwyntio ar arwyddion a symptomau cam-drin domestig a sut mae hyn yn effeithio ar y teulu. Ymgyrch deledu dros Nadolig 2012, 2013 a 2014 oedd hon.

Gweld yr ymgyrch hon

Amddiffyn Plant

Amddiffyn Plant

Roedd yr ymgyrch hon yn tynnu sylw at y ffaith mai plant yw dioddefwyr distaw cam-drin domestig yn aml, gan ddangos sut y gall cam-drin domestig effeithio ar blant yn eu perthynas â’u cymheiriaid.

Gweld yr ymgyrch hon

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter