Skip to content

Ymgyrchoedd

Ymgyrchoedd
Os yw’r ymgyrchoedd hyn yn arwain at bryderon personol eich bod chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, ffoniwch y llinell gymorth gyfrinachol am ddim ar 0808 80 10 800.

Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw Hyn

14/01/19
Mae'r ymgyrch 'Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw Hyn.' yn canolbwyntio ar arwyddion ymddygiadau afiach sy'n rheoli perthynas er mwyn annog dioddefwyr, pobl sy'n gwylio o bell a thramgwyddwyr i gydnabod bod ymddygiad o'r fath yn gyfystyr â cham-drin.
 

Paid cadw'n dawel

25/04/18
Nod ymgyrch 'Paid cadw'n dawel' yw dangos sut y gall cynnig help i rywun sy'n profi neu wedi profi trais, cam-drin domestig neu drais rhywiol fod yn rhywbeth pwerus iawn.
 

Dyma fi

29/01/18
Mae DYMA FI yn ymgyrch sy’n herio stereoteipiau rhywedd mewn ffordd gadarnhaol, gan geisio annog pobl i siarad am rywedd ac i ‘fyw heb ofn’ cyfyngiadau a normau rhywedd.
 

Ble mae’r llinell?

11/05/17
Mae'r llinell rhwng bod yn bartner gofalgar ac yn bartner sy'n rheoli yn un denau. Mae'n gallu bod yn anodd gwybod ble mae'r llinell, a hyd yn oed yn anos gwybod beth yw'r peth iawn i wneud pan fyddwch yn gweld rhywun yn croesi'r llinell.
 

Gwneud Safiad - 2016

18/11/16
Beth fedrwch chi ei wneud?
 

Llais nid Tawelwch: Yr Ifanc Yn Erbyn FGM

23/09/16
Mae’r ffilm hon yn codi ymwybyddiaeth o’r arfer o anffurfio organau cenhedlu benywod yng Nghymru, ac yn brwydro dros newid y diwylliant hwn drwy roi llais i bobl ifanc ar y mater, fel rhan o sgyrsiau rhwng cenedlaethau mewn gwahanol gymunedau a chyd-destunau.
 

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

08/04/16
Ar gyfer yr ymgyrch hon, rydym wedi ymgysylltu ag unigolion sy’n gweithio i wasanaethau trais rhywiol, yn ogystal â defnyddwyr y gwasanaethau hynny, er mwyn ceisio annog pobl nad ydynt wedi cael cefnogaeth i wneud hynny.
 

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

05/11/15
Nid trais ydyw o reidrwydd. Rheoli bywyd rhywun - beth i'w fwyta, beth i'w wisgo, â phwy i siarad, lle i fynd - yw cam-drin.
 

Ydych chi’n meddwl eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar eich stryd?

04/11/15
Rhoddwyd gwybod i’r heddlu am fwy na 47,000 o achosion o gam-drin domestig yng Nghymru y llynedd, er y credir bod nifer gwirioneddol o ddioddefwyr yn llawer uwch.
 

Gwneud Safiad

14/08/15
Roedd Gwneud Safiad yn galw ar bobl ledled Cymru i weithredu yn erbyn cam-drin domestig, cam-drin rhywiol a thrais yn erbyn menywod.
 

Wyt ti’n gweld yr un peth â ni?

14/08/15
Dydy pobl ddim yn sylwi ar arwyddion cam-drin domestig am fisoedd, hyd yn oed blynyddoedd yn aml a dydy’r hyn mae dioddefwyr yn ei weld ddim yr un peth ag y mae ffrindiau a pherthnasau pryderus yn ei weld.
 

Mae angen Parch

14/08/15
Gofynnwyd i fyfyrwyr mewn Prifysgolion ledled Cymru roi Parch yn yr ymgyrch hon.
 

Amddiffyn Plant

14/08/15
Roedd yr ymgyrch hon yn codi ymwybyddiaeth o’r ffaith bod plant yn ddioddefwyr distaw cam-drin domestig, gan ddangos sut y gall cam-drin domestig effeithio ar blant yn eu perthynas â’u cyfoedion.
 

Dynion sy’n dioddef cam-drin

14/08/15
Bydd 16% o ddynion yng Nghymru a Lloegr yn ddioddefwyr cam-drin domestig ar ryw adeg yn eu bywydau.
 

Caethwasiaeth

14/08/15
Ym mis Chwefror 2014, lansiodd Llywodraeth Cymru yr hysbyseb teledu Gwrth-gaethwasiaeth cyntaf erioed yn y DU. Darlledwyd yr hysbyseb ar ITV Cymru, S4C ac Ar Alw.
 

Ennill neu golli, does dim esgus i ti GOLLI DY DYMER!

14/08/15
Yn 2012 a 2013, cynhaliwyd ymgyrchoedd i gyd-fynd â digwyddiadau mawr yn y byd chwaraeon.
 

Gawn ni Stopio Beio?

14/08/15
Nod yr ymgyrch ‘Gawn ni stopio beio?’, a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2010, oedd chwalu’r myth mai dioddefwyr ymosodiad neu drais rhywiol sydd ar fai am y drosedd y maen nhw’n ei dioddef.
 
Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter