Skip to content

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i ystod eang o ganllawiau ac adnoddau ar gyfer gweithwyr a phobl proffesiynol ym maes trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig neu drais rhywiol.

Mae adnoddau ar gael i gyflogwyr gefnogi eu staff hefyd.

Yn yr adran hon

 

Polisïau a Chanllawiau

Canllawiau a gwybodaeth am y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth a chyngor ar gyfeirio i unrhyw un sy’n gweithio gyda rhai a allai fod yn dioddef neu sydd wedi dioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol neu sydd mewn perygl neu wedi dioddef anffurfio organau cenhedlu benywod, trais ar sail anrhydedd, priodas dan orfod neu gaethwasiaeth.
Cyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud fel cyflogwr i gefnogi’ch gweithwyr os ydynt yn rhoi gwybod am gam-drin neu drais a sut gallwch weithio gyda chyflenwyr a sefydliadau eraill i sicrhau na chamfanteisir mewn unrhyw ffordd ar bobl yn eich cadwyn gyflenwi.
Mae’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn amlinellu gofynion Llywodraeth Cymru o ran hyfforddiant ar y pynciau hyn ledled y gwasanaeth cyhoeddus a’r trydydd sector arbenigol.

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter